Akcesoria do telefonów komórkowych

Hurtownia GSM Śląsk - sklep z akcesoriami gsm, akcesoria do telefonów komórkowych
Akcesoria GSM Śląsk - akcesoria na każdy telefon, części serwisowe do telefonówREGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014 (WŁĄCZNIE)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gsm.caro-net.pl jest Grzegorz Kaleja, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Caro-Net, z siedzibą w Piekarach Śląskich, pod adresem ul. Bytomska 133, 41-940 Piekary Śląskie, REGON: 241810465, NIP: 4980243646, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
2.  Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.gsm.caro-net.pl jest sprzedaż hurtowa i  detaliczna akcesorii GSM  za pośrednictwem sieci Internet.
3.  Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.gsm.caro-net.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także  tryb postępowania reklamacyjnego.
4.  Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II DEFINICJE

1.  REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
2.  SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.gsm.caro-net.pl
3.  SPRZEDAWCA – Grzegorz Kaleja, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Caro-Net, z siedzibą w Piekarach Śląskich, pod adresem ul. Bytomska 133, 41-940 Piekary Śląskie, REGON: 241810465, NIP: 4980243646, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
4.  KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.gsm.caro-net.pl
5.  ZAMÓWIENIE – złożona przez klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.gsm.caro-net.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży
6.  UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
7.  KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.gsm.caro-net.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
8.  LOGIN - indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
9.  HASŁO - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
10.  REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez użytkownika konta w sklepie internetowym
11. UMOWA SPRZEDAŻY  - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
12. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
13. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.gsm.caro-net.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
14. DNI ROBOCZE - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
15. DOSTAWA - czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
16. DOSTAWCA - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
17. OPERATOR PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH - instytucja płatnicza pośrednicząca pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w dokonywaniu płatności:
    Firma PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
    Firma Dotpay.pl płatności online
18. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.


III REJESTRACJA

1.  Rejestracja w sklepie internetowym www.gsm.caro-net.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
2.  W celu dokonania rejestracji w sklepie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3.  Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać swój e-mail i hasło oraz prawidłowo przepisać pojawiający się na stronie kod. Na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym do potwierdzenia procesu rejestracji. Następnie użytkownik powinien wybrać jedną z opcji: „Klient indywidualny” lub „Firma” i uzupełnić pozostałe pola.  W przypadku zaznaczenia opcji „Klient indywidualny” użytkownik powinien podać następujące dane:
    a. Imię i nazwisko
    b. Adres,
    c. Kod,
    d. Miasto,
    e. Kraj,
    f. Telefon.
4.  Użytkownik ma możliwość zaznaczenia pola „Inne dane wysyłkowe” i podać wymagane informacje odpowiednio.
5.  W przypadku zaznaczenia opcji „Firma” użytkownik powinien podać następujące dane:
    a. Firma,
    b. NIP,
    c. Imię i nazwisko,
    d. Adres,
    e. Kod,
    f. Miasto,
    g. Kraj,
    h. Telefon.
6.  Użytkownik ma możliwość zaznaczenia pola „Inne dane wysyłkowe” i podać wymagane informacje odpowiednio.
7.  W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
8.  W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym  sklepu.

IV ZAMÓWIENIA

1.  Klient może składać zamówienia w sklepie poprzez stronę internetową www.gsm.caro-net.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub telefonicznie w godzinach pracy sklepu.
2.  Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
3.  Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
4.  Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.gsm.caro-net.pl. Klient może również złożyć zamówienie  telefonicznie lub poprzez stronę internetową bez rejestrowania. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub poprzez stronę internetową bez rejestracji klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.
5.  W celu złożenia zamówienia klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. W tym celu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka”. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
6.  „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
7.  Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności, wybrać opcję „przejdź do potwierdzenia” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Na podany przez klienta adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacjami w zakresie złożonego zamówienia.
8.  Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji bądź telefonicznie informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
9.  W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VI zatytułowanym „Realizacja dostawy”  pkt. 2 oraz 3 niniejszego regulaminu.
10. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

1.  Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie.
2.  Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
    a. przelew na rachunek bankowy (przedpłata),
    b. płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem),
    c. płatność za pośrednictwem systemu płatności on-line Dotpay.
3.  Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy sprzedającego:

mBank

47 1140 2004 0000 3202 7357 3757

CARO-NET Grzegorz Kaleja

4.  W celu ułatwienia i przyspieszenia realizacji zamówienia, prosimy o wpisanie w tytule przelewu numeru zamówienia.
5.  Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy i formy płatności wybranych przez klienta.
6.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI REALIZACJA DOSTAWY

1.  Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. Dostawa towaru realizowana jest we współpracy z firmą kurierską K-EX lub Poczta-Polska. 
2.  Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
3.  Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
4.  Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: +48 518-190-241 lub +48 537 267 452 bądź na adres e-mail: biuro@caro-net.pl
5.  Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: +48 518-190-241 lub +48 537 267 452 bądź na adres e-mail: biuro@caro-net.pl

VII REKLAMACJE

1.  Wszystkie produkty dostępne w www.gsm.caro-net.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
1.  W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
2.  Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3.  W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości klient proszony jest o przesłanie opisu wady towaru.
4.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
5.  W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
6.  W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:
    a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.  Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego albo do sprzedawcy, który przekaże towar wraz z reklamacją klienta producentowi. Zaleca się, aby klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu towaru. Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.
    b. korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.
    

VIII ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2.  Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3.  Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w załączniku nr 1 do Regulaminu.
4.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres: biuro@caro-net.pl lub w formie pisemnej na adres: Caro-Net, ul. Bytomska 133, 41-940 Piekary Śląskie. Oświadczenie to może również zostać wysłane w przesyłce wraz ze zwracanym towarem. W przypadku formularza złożonego za pośrednictwem e-mail Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi jego otrzymanie na trwałym nośniku.
5.  Zwracany towar należy przesłać na adres: Caro-Net, ul. Bytomska 133, 41-940 Piekary Śląskie
6.  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
7.  Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.  Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
11. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 13 PLN. Możliwe jest również skorzystanie z bezpłatnego zwrotu towaru po uprzednim zgłoszeniu wyboru tej opcji u Sprzedawcy - wówczas poinformuje on Klienta o szczegółach procedury bezpłatnego zwrotu.
12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy:
    - o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
    - w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
    - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
    - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


IX GWARANCJA

1.  Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary dostępne w sklepie internetowym.
2.  W przypadku towarów objętych gwarancją producenta lub dystrybutora treść oraz warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym.


X USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.  Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
      -  Newsletter;
      -  Prowadzenie Konta Klienta;
      -  Zamieszczanie opinii.
2.   Usługi wskazane w powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4.    Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.
5.   Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
6.   Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
7.   Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
8.   Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
9.   Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
10.  Usługa Zamieszczanie opinii, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
11.  Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
12.  Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie.
13.  Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
14.  Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

    
XI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA PRAW

1.  Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2.  Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
3.  W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
4.  Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.


XII POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
2.  Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3.  Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
4.  Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
5.  Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
6.  Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
7.  Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: biuro@caro-net.pl lub listownie na adres sprzedawcy:

Caro-Net, ul. Bytomska 133, 41-940 Piekary ŚląskieXIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
2.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.
4.  W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy każdym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Możliwe jest też skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5.  Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
    a. telefon: +48 518-190-241 lub +48 537 267 452,
    b. e-mail: biuro@caro-net.pl,
    c. pisemnie na adres: Caro-Net, ul. Bytomska 133, 41-940 Piekary Śląskie.
6.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.gsm.caro-net.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
7.  Nazwa sklepu internetowego www.gsm.caro-net.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
8.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Caro-Net,ul. Bytomska 133, 41-940 Piekary Śląskie

biuro@caro-net.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty/zamówienia ............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres..............................................................................
Telefon kontaktowy.................................................................
Data...............................................................................